آدرس : خيابان وحيد، انتهاي خيابان رودکي، سمت چپ، پلاک 33
تلفن : 03137762616
فکس : 03137767554

tavanbakhshiala@yahoo.com : ايميل