خدمات و فعاليتهاي انجمن

برقراري ارتباط نزديک توسط اعضاء هيئت مديره با مديران محترم سازمان بهزيستي جهت بهبود وضعيت مراکز *
برقراري ارتباط با مسئولين استاني و نمايندگان محترم مجلس جهت پيگيري و تصويب مصوبات ساليانه *
بررسي و پيگيري مصوبات و بخشنامه هاي مربوط به مراکز جهت هر چه بهتر اجرايي شدن آنها *
پيگيري مشکلاتي که بعضاً براي مديران در زمينه هاي کاري بوجود مي آيد و تلاش در جهت رفع آنها *
اطلاع رساني در خصوص بخشنامه ها و دستور العمل هاي رسيده به مراکز *
پيگيري جهت دريافت و واريز يارانه مراکز *

اهداف تشکيل انجمن

ايجاد يک پايگاه واحد براي مديران مراکز جهت تبادل نظر و بالا بردن سطح کمي و کيفي خدمات به معلولين *
انسجام هر چه بيشتر و ارتباط هرچه بهتر مديران با يکديگر جهت پيشبرد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت *
ايجاد همدلي و ارتباط نزديک مديران جهت يک رقابت سازنده کاري و حرفه اي *
استفاده از خرد جمعي *